Gensvar til Undervisningsministeriet 31. januar 2007

Undervisningsministeriet    
Frederiksholms Kanal 26
1220 K�benhavn K

Vedr. eventuel undervisningspligt for 6-�rige.

Vi takker for svar af 14. november 2006 p� vores �bne brev af 6. oktober 2006 vedr. vores argumenter for at bibeholde den nuv�rende praksis, hvor det er for�ldrenes valg, i hvilket regi deres barn tilbringer sit 6. leve�r. 

I Undervisningsministeriets svar tilsides�ttes vores indvendinger imod obligatorisk tidligere skolestart uden argumentation og dokumentation. Vi tillader os hermed at bede om saglig argumentation for regeringens �nske om at g�re skolestart i 6-�rs alderen obligatorisk, og dokumentation for at tidligere skolestart er gavnlig for indl�ringen og barnets udvikling.  

At det faglige niveau i de danske grundskoler skal l�ftes markant st�r ikke i mods�tning til en fastholdelse af den nuv�rende lovgivning. 
Dette fremg�r af de videnskabelige unders�gelser vedr. indl�ring hos sm� b�rn, som vi henviser til i vores �bne brev, og som dokumenterer at der ikke opn�s en gevinst i forhold til b�rnenes faglige niveau, indl�ringstempo eller sociale kompetencer ved tidligere skolestart end 7-�rs alderen. 

Vores �rinde med at argumentere for det v�sentlige i, at b�rnene er skolemodne og indl�ringsparate inden de kommer i skole og starter egentlig indl�ring, st�r ikke i mods�tning til regeringens m�l, men er tv�rtimod en foruds�tning for, at det kan blive opfyldt, og det �nskede kvalitetsl�ft i den danske folkeskole kan blive en realitet. 

Det v�sentlige i skolemodenhed og skoleparathed er n�vnt i rapporten fra regeringens Skolestartsudvalg:
�N�r barnet skal starte i skolen, er det vigtigt, at det har de kompetencer, som man generelt s�tter i forbindelse med at v�re skoleparat. Dette indeb�rer, at det er v�nnet til og magter at indg� i interaktion, at det kan f�lge instruktioner, at det har opn�et autonomi og selvhjulpenhed og kan l�se problemer. 
Dette indeb�rer bl.a., at barnet skal have evnen til at h�ndtere situationen, dvs. vide hvad der skal g�res (handlekompetence) og en generel (begyndende) evne til at t�nke over, hvad det g�r, hvordan og hvorfor det handler (i fagkredse ofte ben�vnt som metakognition). Er disse kompetencer til stede, vil b�rnene v�re skoleparate i den forstand, at de vil kunne f� gl�de af den undervisning, de m�der i skolen.� Skolestartsrapporten kap. 7.1.2. s. 36. 

At det generelt sagt er i 7-�rs alderen den egentlige skolemodenheden og indl�ringsparathed indtr�ffer er velkendt og ikke i sig selv stillet til diskussion, hvilket ogs� fremg�r af undervisningsministeriets svar p� vores �bne brev af6. oktober 2006 �I det lovforslag om �ndringer p� skolestartsomr�det, som skal dr�ftes med partierne bag folkeskoleloven, er det ikke tanken at p�begynde den hidtidige undervisning i 1. klasse et �r tidligere. Den danskundervisning med s�rlig v�gt p� l�sning, der forsl�s indf�rt, skal desuden tilrettel�gges med respekt for b�rnenes udviklingstrin�. Dvs. regeringen har udm�rket forst�else for at b�rn i 6-�rs alderen ikke er skolemodne og indl�ringsparate. Hvorfor �nsker den s� at s�nke den undervisnings-pligtige alder?    

Vi mener ikke de faglige og p�dagogiske hensyn, der relaterer sig til skolemodenhed og indl�ringsparathed, kan tilsides�ttes ved fasts�ttelse af den obligatoriske alder for undervisningspligtens indtr�den. Det v�sentlige og centrale indhold i disse begreber kan ikke affejes som un�dige bekymringer fra f�rstegangs for�ldre, - som regeringen �nsker at g�re det i sit debatopl�g til en kvalitetsreform af den offentlige service.  

N�r regeringen i debatopl�gget til en kvalitetsreform skriver, at den frygter �at un�dig sen skolestart kan medf�re et pres p� b�de dagtilbud og b�rnehaveklasser, som skal g�re en ekstra indsats for at give de �ldste b�rn alderstilsvarende udfordringer�, m� vi sp�rge, hvad der menes med �un�dig sen�? 

Hvis der menes skolestart i 8-�rs alderen, som omtalt i Skolestartudvalgets rapport s. 24, m� vi bem�rke, at der ikke er p�dagogisk og logisk sammenh�ng imellem �nsket om, at undg� �un�dig sen� skolestart i 8-�rs alderen og regeringens �nske om ligefrem at s�nke undervisningspligten for alle til 6-�rs alderen. Indgrebet er for vidtg�ende i forhold til det n�dvendige.    

Da regeringen og regeringens Skolestartsudvalg ikke har fremlagt p�dagogiske og faglige argumenter for at s�nke undervisningspligten til 6 �r m� vi sp�rge, om det er andre hensyn, der g�r sig g�ldende? 

Er dette tilf�ldet vil vi ikke undlade at g�re opm�rksom p�, at en s�dan fremgangsm�de ikke vil v�re saglig og ansvarlig i forhold til de ramte b�rn og deres muligheder for indl�ring og udvikling i l�bet af deres skoletid og videre fremtid.

Med venlighilsen

Sammenslutningen af Rudolf Steiner B�rnehaver og Vuggestuer i Danmark.
Sammenslutningen af Frie Rudolf Steiner Skoler i Danmark.
Rudolf Steiner B�rnehaveseminariet.
Helle Heckmann, Zilla M�rch Pedersen, Jeppe Flummer, Bettina Bisted Pedersen.

Kopi tilsendt Uddannelsesudvalget, uddannelsesordf�rere m.fl.