Høringssvar 31.1.2008

Sammenslutningen af Frie Rudolf Steiner Skoler i Danmark
Sekretariatet, Strandvejen 102, DK 8000 �rhus C
Jeppe Flummer
Lindevej 3, 8260 Viby J
Tel. Priv.86110144
Fax. 86116811
Mob.3123 6215
Email jf@flummer.net

�rhus d.31 januar 2008

Undervisningsministeriet
Institutionsstyrelsen
Institutionskontor I
Frederiksholm Kanal 25
1220 K�benhavn K

ISIK1@uvm.dk

H�ringssvar over forslag til
Lov om �ndring af lov om firskoler og private grundskoler m.v. (Undervisningsplitig b�rnehaveklasse m.v.)


Sammenslutningen af Rudolf Steinerskoler skal hermed tilkendegive sin kommentar til forslaget, p�pege et problem for en r�kke af skolerne og give et forslag til en tilf�jelse i lovens bem�rkninger

Vi vil anmode om, at der fortsat holdes en mulighed �ben for at for�ldre kan v�lge p�dagogiske alternativer til b�rnehaveklasse, nemlig at deres 6�rige b�rn - p� n�rmere bestemte betingelser - kan forblive i b�rnehaven, indtil den egentlige faglige l�ring begynder i 1.klasse.

Vi vil derfor foresl� en tilf�jelse til bem�rkningerne til �Forslag om lov om �ndring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.� 

Loven giver mulighed for, at undervisningspligten i b�rnehaveklassen kan opfyldes ved at en fri grundskole p� for�ldres anmodning kan etablere aftale om et fortsat b�rnehavetilbud med den b�rnehave eller det dagtilbud, som for�ldrene har valgt, hhv. allerede er tilknyttet.  Undervisningspligten opfyldeldes hermed, samtidig med at barnet gives mulighed for at forblive i det p�dagogiske milj�, som b�rnehaven udg�r. 
Det er s�ledes en foruds�tning, at barnet indskrives som elev i den frie grundskoles b�rnehaveklasse og at den frie grundskole p�tager sig de opgaver og det ansvar dette medf�rer, herunder udarbejdelse af undervisningsm�l, undervisning i b�rnehaven og tilsyn hermed jfr. lovens �vrige bestemmelser.

For�ldre, b�rnehave og fri skole aftaler financiering i forhold til fordeling af udgifter og offentlige tilskud samt for�ldrebetaling under hensyn til de muligheder lovene p� omr�det giver. (Detaljerne heri kr�ver n�rmere afklaring) 

Uddybning og begrundelse:

Det er et p�dagogisk begrundet �nske fra en r�kke for�ldre, at deres b�rn oplever deres 6. �r ib�rnehaven. Netop som 6 �rig besidder barnet s�rlige kompetencer og kvaliteter, som giver mulighed for at magte nye opgaver i b�rnehavef�llesskabet til gl�de s�vel for barnet selv som for de yngre b�rn, som f�r lov at v�re i gruppe med dem. 
Det er desuden muligt at etablere s�rlige udfordringer for de 6�rige alene, for eksempel i form af s�rlige l�ringstilbud og indskoling med henblik p� overgang til 1.klasse.

Det er en p�dagogisk erfaring i bl.a. Steinerb�rnehaver og -skoler, at en fortsat b�rnehave frem til skolens 1.klasse giver enest�ende muligheder for de 6�rige, ogde yngre b�rn, som ser op til de 6�rige. Skolestartsudvalgets rapport og anbefalinger mht hvilke kompetencer det 6�rige barn b�r udvikle, hhv. skolemodenhedsudvikling, opn�es erfaringsm�ssigt mindst liges� succesfuldt i dette regi. 
Dette er uddybet i h�ftet �Redeg�relse for arbejdet med de 6�rige i Rudolf Steinerb�rnehaver og skoler� 2007, fremsendt til ministeriet og alle uddannelsesudvalgets medlemmer.(september 2007)

Idet vi appellerer til en politisk vilje til at sikre foruds�tningerne for, at en v�rdibaseret og p�dagogisk begrundet metodisk frihed i Danmark kan opretholdes. Overordnede centrale undervisningsm�l er ikke n�dvendigvis uforenelige med p�dagogisk metodefrihed, men friskoler kan alene opfylde deres opgave som udviklere af andre p�dagogiske erfaringer, hvis de indr�mmes metodiske friheder og r�derum. 

Med venlig hilsen
pva Sammenslutningen..

Jeppe Flummer