se kalenderen for oversigt over kurser

Lederseminar om læringsmiljø
Tema: Årshjul for læreplansarbejdet

Fredag den 16. november 2018 kl. 10-16, Luciaklinikken, Dallund, Fyn

Sammenslutningen har nu udviklet og præsenteret en række skemaer og arbejdsgange til at dokumentere og evaluere arbejdet med læringsmiljø i et Rudolf Steiner-dagtilbud. Disse skemaer er stillet til rådighed for alle via ”skattekisten” på sammenslutningens hjemmeside.

Næste naturlige skridt er, at finde ud af, hvordan de forskellige skemaer til arbejdet med at evaluere læringsmiljø lige bruges hos os – samt at finde en rytme i, hvordan arbejdet med at evaluere kan passe ind i andre aktiviteter i løbet af året. Dette seminar for ledere handler derfor stadig om læringsmiljø, men nu med fokus på:

  • at begrunde hvordan vi dokumenterer og evaluerer læringsmiljøet i forhold til børnegruppens sammensætning og behov,

  • at udfolde arbejdet med at dokumentere og evaluere i et læringsmiljø-årshjul, som passer ind i årshjulet for årstidsfester og andre vigtige begivenheder.

Det er lederens ansvar at udfolde en praksis for, hvordan børnenes læringsmiljø dokumenteres og evalueres, samt at opbygge en evalueringskultur. Derfor er dette seminar primært for ledere og andre, som udøver ledelse.

Målgruppe
Seminaret er kun for sammenslutningens medlemmer.
Målgruppen for seminariet er ledere og andre, som står for det helt overordnede arbejde med årshjul, personalets mødestruktur og bestyrelsesarbejdet.

Pris
Det koster 800 kroner at deltage. Denne pris dækker fuld forplejning samt materialer, som bliver uddelt på seminaret.

Tilmelding
Tilmelding mailes til sammenslutningen på info@rudolfsteinerdagtilbud.dk senest den 1. november.
Såfremt der ikke er plads til alle, som ønsker at deltage, vil seminaret blive gentaget.

Hvor
Luciaklinikken, Dallund Slot, Dallundvej 63, 5471 Søndersø, se www.luciaklinikken.dk.


Medarbejderkursus for sammenslutningens medlemmer

Tema: Mål for pædagogiske indsatser for en gruppe børn

Lørdag den 10. november 2018 kl. 10-16, Audonicon, Skanderborg

Lørdag den 19. januar 2019 kl. 10-16, Rudolf Steiner Børnehaveseminariet, Charlottenlund

I den nye dagtilbudslov er det et krav, at alle dagtilbud arbejder med at dokumentere og evaluere, hvordan læringsmiljøet virker i forhold til børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Det indebærer, at der i perioder skal sættes mål for pædagogiske indsatser, og at resultatet af pædagogiske indsatser skal dokumenteres. Desuden er det i den nye lov et krav, at der skal opbygges en evalueringskultur, hvor dokumentationen bruges til at evaluere på fx personalemøder og stuemøder, samt at der uddrages erfaringer og læring og evalueringerne.

Det praktiske arbejde med læreplaner har vist, at det ikke er helt nemt at sætte et mål for en almindelig børnegruppes læring, og finde ud af hvordan vi dokumenterer resultater.

Derfor handler dette kursus for medarbejdere om:

  • at lære at sætte realistiske og opnåelige mål for, hvad vi ønsker at opnå med en pædagogisk indsats for en børnegruppe,

  • at få inspiration til, hvordan man kan dokumentere resultater af en pædagogiske indsats.

På kurset bruges årstidsfester som omdrejningspunkt for samtaler i grupper og fælles drøftelser. Efter kurset indsamles eksempler på mål for forskellige årstidsfester, og disse mailes ud til alle.

Gruppesamtalerne opdeles i at sætte mål for vuggestuebørn og for børnehavebørn, så derfor skal deltagerne ved tilmelding ønske, hvilken aldersgruppe, man ønsker at arbejde med.

Pris
Det koster 600 kroner at deltage. Denne pris dækker fuld forplejning samt materialer, som bliver uddelt på kurset.

Tilmelding og ønsker til at arbejde med mål for vuggestuebørn eller børnehavebørn

Tilmelding mailes til sammenslutningen på info@rudolfsteinerdagtilbud.dk senest den 1. november.
Ved tilmelding bedes det oplyst, om deltageren ønsker at arbejde med mål for en vuggestuegruppe eller for en børnehavegruppe.


Bestyrelsesseminar for sammenslutningens medlemmer
Tema: Bestyrelsesarbejdet i et Rudolf Steiner-dagtilbud

Lørdag den 12. januar 2019 kl. 10-15.30, Audonicon, Skanderborg

Lørdag den 2. februar 2019 kl. 10-15.30, Rudolf Steiner Børnehaveseminariet, Charlottenlund

Den nye dagtilbudslov fra juni måned 2018 rammesætter at forældrebestyrelsen skal inddrages endnu mere i arbejdet med læreplaner, samt i at drøfte overgange (fra hjem til dagtilbud, fra børnehave til skole), forældresamarbejde, og endelig også hvordan dagtilbuddet kan samarbejde med lokalsamfundet.

Disse nye krav er anledningen til, at Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud gerne vil invitere alle medlemmer af forældrebestyrelser, institutionsbestyrelser, forældreråd mv til en dag med fokus på, hvad bestyrelsesarbejdet i et Rudolf Steiner-dagtilbud indebærer.

Bestyrelsesseminaret handler om:

  • Hvad vil det sige at være medbærer af et Rudolf Steiner-dagtilbud – hvad er egentlig det helt særlige, som bestyrelsen skal understøtte og værne om?

  • Hvad er formandens særlige rolle og pligter – og hvordan foregår et godt samarbejde mellem leder og formand?

  • Hvilke krav stilles der til institutionsbestyrelser i forhold til økonomi og aftaler?

  • Hvilke krav stiller dagtilbudsloven til forældrebestyrelsens inddragelse i arbejdet med læreplaner og andre temaer?

  • Hvordan er medlemmer af en bestyrelse forbillede for andre forældre og for personalet?

  • Hvordan tackles kendte og særlige situationer i bestyrelsesarbejdet (effektive møder, tackle uenighed og kriser, worst-case-eksempler)?

Seminaret indeholder praktiske eksempler fra den virkelige verden og mulighed for at høre om andres erfaringer.

Målgruppen
Målgruppen er medlemmer af forældrebestyrelser, institutionsbestyrelser, forældreråd mv., herunder også medarbejderrepræsentanter, samt ledere af Rudolf Steiner-dagtilbud.

Pris
Det koster 600 kroner at deltage. Denne pris dækker fuld forplejning samt materialer, som bliver uddelt på seminaret.

Tilmelding
Mailes til sammenslutningen på info@rudolfsteinerdagtilbud.dk senest den 5. januar 2019.


ANTROPOSOFISK PRAKTIKVEJLEDer

Læs om uddannelsen på www.praktikvejleder.dk