Rudolf Steiner-børnehaver og -vuggestuer skal som alle andre dagtilbud i Danmark udarbejde læreplaner efter den nye lovgivning.

En arbejdsgruppe har udarbejdet på et materiale, som skal hjælpe Rudolf Steiner-institutionerne i arbejdet med at skabe læreplaner.
Materialet findes i nedenstående tabel.
Du skal have adobe reader på din computer for at løse pdf-filerne. 

Du kan hente programmet gratis på www.adobe.com
(Klik til venstre, hvor der står "get adobe reader".)

Læs i øvrigt mere efter tabellen...Skemaer

Kapitel 2. Barnets alsidige personlige udvikling

Sociale erfaringer 2.1.1-a - PDF
Kulturelle erfaringer 2.1.1-b - PDF
Stærke og alsidige personer 2.1.2 - PDF
Værdifuld deltager 2.1.3 - PDF
Deltagelse i sociale fællesskaber 2.1.3-b - PDF
At erfare sig ansvarligt passet på 2.2.1 - PDF
At erfare sig værdsat som en del af fællesskabet 2.2.2 - PDF
At erfare sig holdt af 2.2.2-b - PDF
At få de voksnes støtte til, at nye ideer får opbakning og bliver ført ud i livet 2.3.1 - PDF
At blive set og få støtte til at udvikle et stadigt mere nuanceret kendskab til sig selv og andre 2.4.1 - PDF


Kapitel 3. Sociale kompetencer

Tryghed og tillid3.1.1 - PDF

Rummelighed3.1.2 - PDF

Afstand fra mobning og drilleri3.1.3 - PDF

Mulighed for at lege3.2.1 - PDF

Samarbejde - og det at løse opgaver3.2.2 - PDF

At kommunikere med andre3.2.3 - PDF

Fortællinger om den fælles historie3.2.4 - PDF

Konstruktive tilknytningsmuligheder3.3.1 - PDF

At søtte grænser for sig selv3.3.2 - PDF

At være nysgerrigt udforskende3.4.1 - PDF

At være parat til at løse konflikter3.4.2 - PDF

At have indflydelse på sit hverdagsliv3.4.3 - PDF

At få tid og rum til fordybelse


Kapitel 4. Sprog

Børn skal udfordres til sproglig kreativitet4.1.1 - PDF

Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed for den skriftlige verden 4.1.2 - PDF

Børn skal have adgang til forskellige kommunikationsmidler4.1.3 - PDF

At blive støttet i at kommunikere nuanceret4.2.1 - PDF

At få støtte til at tilegne sig strategier i forbindelse med at skabe kontakt og forståelse 4.2.2 - PDF

At blive støttet i at udvikle ordforråd og begreber4.3.1 - PDF

At bruge sproget så det passer i forskellige situationer4.3.2 - PDF

At møde voksne, der forstår og anerkender dem4.4.1 - PDF

At eksperimentere med forskellige udtryksformer4.4.2 - PDF

At børn ved hjælp af sproget får viden om deres omverden4.5.1 - PDF

At anvende sproget til problemløsning


Kapitel 5. Krop og bev�gelse

Børn skal støttes i at videreudvikle kroppens funktioner5.1.1 - PDF

Børn skal have betingelser, som støtter deres fysiske sundhed5.1.2 - PDF

Børn skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner5.1.3 - PDF

At blive udfordret i varierede bevægelsesmiljøer5.2.1 - PDF

At udforske, afprøve, nyde og forstø det fysiske miljø5.3.1 - PDF

At bruge og stimulere alle sanser5.3.2 - PDF

At gøre erfaringer med at koble bevægelseshandlinger og sprog5.4.1 - PDF

At få erfaringer med forskellige former for kropslig nærhed5.4.2 - PDF

At få viden om og indsigt i kroppens funktion og dens betydning for sundhed


Kapitel 6. Naturen og naturf�nomener

Børn skal have mulighed for at opleve glæden ved at være i naturen6.1.1 - PDF

Børn skal kunne erfare naturen med alle sanser6.1.2 - PDF

Børn skal opleve naturen som et rum for at udforske verden6.1.3 - PDF

At være i naturen på forskellige årstider6.2.1 - PDF

At opleve naturen som kilde til æstetiske oplevelser6.2.2 - PDF

At håndtere og få førstehåndsoplevelser med naturens dyr6.3.1 - PDF

At blive støttet i at kunne kategorisere og systematisere omverden6.3.2 - PDF

At møde voksne, som viser glæde, interesse og ansvarlighed for natur og miljø i hverdagen6.4.1 - PDF


Kapitel 7. Kulturelle udtryksformer og v�rdier

Børn skal møde voksne, der aktivt formidler kultur7.1.1 - PDF

Børn skal afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer7.1.2 - PDF

Børn skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, herunder IT7.1.3 - PDF

At møde voksne, som sikrer at børn kan improvisere, omforme og eksperimentere7.2.1 - PDF

At have indflydelse på planlægning og fælles kulturelle aktiviteter7.3.1 - PDF

At have tilstrækkeligt med tid som de selv disponerer over7.3.2 - PDF

At have rum hvor den kulturelle inspiration kan udfoldes7.3.3 - PDF

At de daglige rutiner brydes af særlige kunstneriske arrangementer7.4.1 - PDF

At børn har værksteder med forskellige materialer og redskaber til rådighed7.4.2 - PDF


Materialet tager udgangspunkt i DLOs håndbog om lærerplaner. 
(DLO er Daginstitutionerne LandsOrganisation.) Arbejdsgruppen har arbejdet videre med DLOs materiale og giver bl.a. forslag til Rudolf Steiner-pædagogiske besvarelser af DLOs støtteskemaer.
Læs om DLOs håndbog, klik her:http://www.dlo.dk/planer/haandbog.htm

Det er vores råd, at man i institutionens læreplan tager udgangspunkt i ministeriets vejlednings 6 temaer og beskriver, hvad man aktuelt gør i det daglige arbejde inden for disse områder. 

De 6 temaer er
- Barnets alsidige personlige udvikling
- Sociale kompetancer
- Sprog
- Krop og bevægelse
- Naturen og naturfænomener
- Kulturelle udtryksformer og værdier

Det er forslag til, hvordan man kan arbejde med beskrivelsen af disse områder, der fremgår af Sammenslutningens materiale.

En arbejdsgruppe har lavet en idéfolder om dokumentation, som også er en del af læreplansarbejdet. Læs folderen her.

Desuden beder vi alle Steiner-børnehaver og -vuggestuer om at sende os deres læreplan. Såfremt børnehaverne/vuggestuerne giver tilladelse, vil vi lægge eksempler på læreplaner på hjemmsiden til oplysning, inspiration og hjælp for andre.

Vi har modtaget Rudolf Steiner børnehaven Sankt Gertrudslæreplan, som er indeholdt i deres årsplan. Den finder du her:www.daginstitutioner.kk.dk/visinstitution.asp?id=1378

Endvidere forefindes læreplanen fra Børnehaven ved Skoven. Klik her for at hente dokumenterne.
Læreplaner 1
Læreplaner 2


For at læse loven, vejledningen m.m. henvises til DLO's hjemmeside(Daginstitutionernes Lands-Organisation) www.dlo.dk
eller familieministeriets hjemmeside www.laereplaner.info hvor der findes informations- og kursusmateriale.