Download Pædagogisk grundlag for Rudolf Steiner Dagtilbud

Beskrivelse af børnesyn, pædagogisk praksis og læringsmiljø.
Udgivet af Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud, januar 2018.


Ønsker du, at gemme en kopi af filmen ovenfor? Filmen kan downloades via vimeo.com her


Om sammenslutningen

Sammenslutningens formål
Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud i Danmark har som overordnet formål at fremme forståelsen for og udbredelsen af Rudolf Steiners pædagogiske impulser vedrørende barnets opdragelse 0 - 7 år.

Sammenslutningen er bindeled mellem de enkelte selvstændige dagtilbud som, gennem udveksling af tanker og ideer, har mulighed for at hjælpe hinanden og virke for forståelsen af Rudolf Steiners pædagogik og antroposofi.
Sammenslutningen er også bindeled til de personer, som ønsker at have kontakt med børnehavebevægelsen, men ikke selv står i et pædagogisk arbejde i en Rudolf Steiner-børnehave eller -vuggestue.

Sammenslutningens opbygning
Der afholdes årsmøde for medlemmerne, hvor der afgives beretning om arbejdet, fremlægges regnskab samt vælges forretningsudvalg. Der er her lejlighed til at fremsætte forslag, få aktuelle spørgsmål diskuteret o.lign.
Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg på 3-5 personer, som bor geografisk tæt på hinanden og derfor let kan mødes jævnligt.

Den overordnede ledelse består af landsledelsen som bl.a. er personer, der er valgt af de regionale grupper, som mødes på Sjælland, på Fyn og i Jylland.
Ledelsen samarbejder med de antroposofisk pædagoguddannelser, Sammenslutningen af Frie Rudolf Steiner-Skoler, Daginstitutionernes LandsOrganisation, Nationalt samarbejde for trivsel blandt børn i dagtilbud, Antroposofisk Selskab, den internationale sammenslutning mm.

Sammenslutningens medlemskreds:
Rudolf Steiner-børnehaver og -vuggestuer.
Rudolf Steiner-private pasningsordninger og -dagplejer.
Rudolf Steiner-pædagoger.
Elever fra Rudolf Steiner-seminarierne.
Forældre og bestyrelsesmedlemmer.
Andre, der har interesse i Rudolf Steiners pædagogiske impulser.

Den danske børnehavebevægelse
I Danmark er der ca. 70 Rudolf Steiner-børnehaver, -vuggestuer og privat-pasning-ordninger, og der kommer stadig flere, for de eksisterende kan ikke dække behovet.

Det er sammenslutningens opgave at være behjælpelig med råd og vejledning ved oprettelse af nye institutioner, hvor der er ønske om det.

Den internationale børnehavebevægelse
Sammenslutningen er en del af et større fællesskab på internationalt plan.

Sammenslutningen er gennem sit medlemskab af den internationale forening International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education IASWECE med til at fremme Rudolf Steiner-pædagogikken på verdensplan.

Sammenslutningen betaler et samlet kontingent for alle danske medlemsinstitutioner, som dermed er medlemmer af IASWECE og modtager indbydelser til internationale konferencer og generalforsamlingen i IASWECE.

Læs Sammenslutningens vedtægter. Klik her.

Læs om arbejdet i den internationale forening. Klik her.