Vedtægter

FOR SAMMENSLUTNINGEN AF RUDOLF STEINER
DAGTILBUD I DANMARK

Som vedtaget 10. marts 2017


§ 1

Navn og hjemsted

Sammenslutningens navn er:
Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud i Danmark.

Hjemsted er København.

 

§ 2

Formål

Det er sammenslutningens formål:

at fremme forståelsen for og udbredelsen af Rudolf Steiners pædagogiske impulser vedrørende barnets opdragelse fra 0 til 7 år.

Stk. 2. at fremme og støtte oprettelsen af Rudolf Steiner dagtilbud for barnet 0 til 7 år i Danmark.

Stk. 3. at fremme medlemmernes faglige dygtiggørelse gennem afholdelse af kurser og lignende.

 

§ 3

Medlemskab

Enhver institution, gruppe eller person, der tilslutter sig Rudolf Steiners pædagogiske impulser, kan blive medlem af sammenslutningen.

Stk. 2. Stemmeret på årsmøder har de enkeltmedlemmer og ansatte i en medlemsinstitution, som møder frem.

 

§ 4

Ledelse

Sammenslutningen ledes af en landsledelse, som består af

·         en repræsentant for hver region

·         medlemmerne af forretningsudvalget

·         en repræsentant for Rudolf Steiner Børnehaveseminariet

·         sammenslutningens repræsentant i den internationale forening IASWECE.


Rejseudgifter til møder dækkes af sammenslutningen.

Stk. 2. Regionsrepræsentanterne udpeges for en 2-årig periode i regionerne; hvor dette ikke sker, kan landsledelsen foretage udpegning.
Regionsrepræsentanterne skal have tilknytning til en medlemsinstitution.
Valg i regionerne sker i de år, hvor forretningsudvalget ikke er på valg.
Landets opdeling i 6-8 regioner aftales i landsledelsen.

Stk. 3. Forretningsudvalget består af 3-5 personer, som vælges ved skriftlig afstemning på årsmødet for en 2-årig periode. Medlemmerne skal bo geografisk tæt på hinanden.
Forretningsudvalgets opgave er at varetage den daglige ledelse indenfor de rammer landsledelsen fastsætter.

Stk. 4. Repræsentanten i IASWECE (International Association of Steiner/Waldorf Early Childhood Education) udpeges af landsledelsen for en 7-årig periode.

Stk. 5. Landsledelsen udpeger en kasserer og ansætter en sekretær. Alle i landsledelsen skal samarbejde praktisk og erkendelsesmæssigt ud fra Rudolf Steiners antroposofi om opgaverne i sammenslutningen.

De afgåede landsledelsesmedlemmer forpligter sig til at føre nye medlemmer ind i arbejdet.

Stk. 6. Mødeaktivitet: Landsledelsen samles 3-4 gange årligt. Forretningsudvalget mødes efter behov.

Stk. 7. Ledelsens opgaver er, foruden de i § 2 omtalte:

 1. at udføre konsulentbistand ved oprettelse af nye Rudolf Steiner-dagtilbud, hvor det måtte ønskes
 2. at fremme og støtte oprettelsen og driften af pædagogisk orienterede arbejdsgrupper
 3. at arrangere årlige kurser for medlemmerne
 4. Landsledelsen godkender regnskabet forud for årsmødet.

Stk. 8. Forretningsudvalgets opgaver er udover de for landsledelsen omtalte:               

1.       at sørge for varetagelse af sammenslutningens bogholderi og udarbejdelse af regnskab

2.       at sørge for opkrævning af kontingenter, rykning for ubetalt kontingent og betaling af kontingent til den internationale forening.

 

§ 5

Årsmødet

Årsmødet, der indkaldes med mindst 5 ugers varsel, skal afholdes i marts eller april. Med indkaldelsen følger dagsordenen, der skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af mødeleder og referent
 2. Årsberetning fra landsledelsen
 3. Årsberetning fra forretningsudvalget
 4. Årsberetning fra arbejds- og mandatgrupper
  herunder beretning fra IASWECE, tidsskrifter, efteruddannelser mm.
 5. Fremlæggelse af regnskab fra kassereren
 6. Fastlæggelse af kontingent
 7. Valg af forretningsudvalg (hvert andet år)
 8. Valg af revisor
 9. Beretning fra regionerne
 10. Indkomne forslag
 11. Evt.

Forslag til dagsordenen skal være sekretæren i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse og udsendes til medlemmerne 8 dage før årsmødet.
Regnskabet for det foregående år kan rekvireres hos kassereren.

 

§ 6

Forretningsorden og økonomi

Landsledelsen og forretningsudvalget fastsætter selv deres forretningsorden.
Forretningsudvalget kan vælge en talsperson til at repræsentere sammenslutningen.

Stk 2. Tegningsregler

Forretningsudvalget vælger to medlemmer, der i fællesskab kan tegne sammenslutningen.

Stk. 3. Sammenslutningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 4. De økonomiske midler ved sammenslutningens virksomhed skal søges tilvejebragt gennem tilskud fra legater og fonde samt fra kontingenter fra medlemmerne.

Stk. 5. Det årlige kontingent fastsættes af årsmødet for flg. medlemsgrupper:

 1. dagtilbud
 2. enkeltmedlemmer
 3. studerende og pensionister
 4. skoler og virksomheder

Stk 6. Kontingentet opkræves om foråret og beregnes for dagtilbud på grundlag af det foregående års gennemsnitlige børnetal.
Der opkræves ikke kontingent for det år, et dagtilbud indmelder sig, derudover forudsætter medlemskab betaling af kontingent.

 

§ 7

Vedtægtsændringer og opløsning

Ændringer af sammenslutningens vedtægter vil kunne finde sted på et årsmøde under forudsætning af, at ændringsforslaget er fremsendt senest 3 uger før årsmødet til forretningsudvalget, der sørger for rettidig fremsendelse til medlemmerne jf. § 5.

Stk. 2. Opløsning af sammenslutningen kan ske, hvis det vedtages af to på hinanden følgende årsmøder indkaldt med mindst 1 måneds varsel og hvis mindst ¾ af de stemmeberettigede stemmer herfor.

Stk. 3. Landsledelsen skal indkalde til ekstraordinært årsmøde med mindst 3 ugers varsel, såfremt 12 stemmeberettigede fordelt på minimum 3 dagtilbud ønsker det.

Stk. 4. I tilfælde af sammenslutningens opløsning skal eventuel formue deles i overensstemmelse med § 2.

 

Nærværende vedtægter afløser vedtægter af 18. marts 2011.